ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN (AHV) van de vennootschap Hranipex k.s.

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN (AHV) van de vennootschap Hranipex k.s.

1. SLUITEN VAN EEN CONTRACT

De afnemer stelt allereerst een bestelling op die de volgende gegevens bevat; de hoeveelheid en soort artikelen, de plaats van afname en het door de afnemer veronderstelde tijdstip van levering van de artikelen en de eventuele wijze van het transport. Door de bindende bestelling te verzenden accepteert de afnemer deze AHV en sluit de toepassing van welke andere AHV dan ook uit. De leverancier bevestigt allereerst de bestelling inclusief de vermelding van de prijs van de te leveren artikelen en het tijdstip van levering. Tot het moment waarop de bestelling door de leverancier schriftelijk wordt bevestigd, is deze niet voor de leverancier bindend en ontstaat er geen afzonderlijk koopcontract. De leverancier is slechts verplicht om de bestelling die door hem schriftelijk werd bevestigd, te realiseren. Nadat de bindende bestelling door de leverancier werd bevestigd, mag de afnemer niet zijn bestelling annuleren en hij is verplicht om binnen de vastgestelde termijn de bestelde artikelen te accepteren en tevens om binnen de vastgestelde termijn de overeengekomen verkoopprijs te betalen. In het geval dat de afnemer via het internet bestelt (e-shop Hranipex) hoeft de leverancier de bestelling niet te bevestigen; in dergelijke gevallen volstaat voor het ontstaan van een contract de bestelling, die aantoonbaar door de afnemer werd geplaatst door via de betreffende op de knop “Bestelling verzenden” te klikken.

De beschrijvingen van de artikelen in de bestellingen van de afnemer hebben slechts een oriënterend karakter, mits het contract anders vaststelt. De afnemer is aansprakelijk voor de juistheid van de documenten voor het transport van de artikelen voor de gegeven bestelling. Als de artikelen als gevolg van onjuiste documenten gebreken hebben, verkrijgt de afnemer op grond van de aansprakelijkheid van de leverancier, voor gebreken of op grond van de gegeven garantie, geen rechten.

2. PLAATS VAN LEVERING

De plaats van levering van de artikelen (tevens de plaats van bestemming) wordt vermeld in de bestelling van de afnemer, die door de leverancier werd bevestigd (bijv. door verwijzing naar de concrete clausule INCOTERMS). De leverancier verzorgt het transport naar de plaats van bestemming via contractuele transporteurs op kosten van de afnemer.

3. LEVERTERMIJN

De leverancier voldoet aan zijn verplichting door de overdracht van de artikelen aan de transporteur binnen de levertermijn, mits de artikelen aan de afnemer verzonden worden via een derde persoon (de transporteur), en anders door levering aan de afnemer binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats voor acceptatie van de artikelen volgens het contract. De leverancier is bevoegd om de artikelen op elk tijdstip binnen de overeengekomen levertermijn te leveren. De levertermijn wordt redelijkerwijs verlengd als er sprake is van onvoorzienbare buitengewone gebeurtenissen die de leverancier niet heeft kunnen voorkomen, evenmin door zijn gewetensvolle redelijke handelwijze met betrekking tot het geval – en dat evenmin, als er sprake van dergelijke gebeurtenissen was bij de subcontractant en voor zover ze van wezenlijke invloed waren op de productie of levering van de artikelen. Daartoe behoren voornamelijk storingen in het bedrijf, een vertraging in de levering van grondstoffen en hulpmiddelen, inferieure materialen en administratieve maatregelen. Als door de hierboven vermelde gebeurtenissen de levering van de artikelen onmogelijk wordt, dan vervalt de verplichting van de leverancier. De leverancier is verplicht om de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. In dergelijk geval heeft de afnemer geen recht om aanspraak te maken een schadevergoeding en daarom doet hij afstand van dat recht.

Als de afnemer de artikelen niet binnen de overeengekomen termijn, of op de plaats die contractueel overeengekomen is, accepteert, wordt hij in gebreke gesteld bij het voldoen aan zijn plicht en is hij verplicht om de leverancier de kosten te vergoeden voor het transport van de goederen naar de leverancier en weer terug. Als een atypisch artikel wordt besteld, mag de leverancier bovendien een vergoeding eisen voor de ontstane schade, ter hoogte van 50% van de prijs van de bestelling. De leverancier mag van de afnemer eisen om aan het contract te voldoen of om hem een redelijke aanvullende termijn te verstrekken om de artikelen te accepteren, en om het contract op te zeggen, nadat de termijn verstreken is.

4. GEDEELTELIJKE LEVERINGEN

Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken is. Afwijkingen in het geval van de levering van randen ± 10% zijn toelaatbaar. De tolerantie voor afmetingen van kunststofranden is nader beschreven in Bijlage nr. 1 bij deze voorwaarden. De levertijd wordt redelijkerwijs verlengd in de gevallen, waarin de levering geenszins door omstandigheden bij de leverancier, noch door onvoorziene gebeurtenissen vertraagd wordt (gevallen van “overmacht”, inclusief embargo, inbeslagneming van de artikelen, beperking in de levering van energie e.d.).

5. WIJZIGINGEN IN DE BESTELLING

Eventuele aanvullende eisen van de afnemer aan het voorwerp van de gegeven bestelling verlengen de overeengekomen levertijd met de redelijkerwijs daarbij behorende tijd. Als er aan de zijde van de afnemers sprake is van vertraging in de afname van de artikelen of in het geval van een anderszins veroorzaakte nalating van de verplichting van de afnemer om zijn medewerking te verlenen, mag de leverancier een vergoeding te eisen voor de ontstane schade en eventuele meerkosten. Hierdoor worden eventuele andere rechten niet aangetast. De afnemer gaat ermee akkoord dat de kleuren in de catalogus van de leverancier of op diens website om technische redenen kunnen verschillen van de werkelijke kleurtinten.

6. PRIJZEN/FACTURERING

De prijzen van de artikelen in de actuele prijslijst van de leverancier zijn van toepassing. De prijzen van de artikelen omvatten geen BTW, evenmin kosten voor verpakking, transportkosten en verzekeringen. De leverancier behoudt zich het recht voor om de prijslijst op elk willekeurig tijdstip in de loop van het jaar te wijzigen met dien verstande, dat hij de afnemer tijdig over de prijswijziging op de hoogte zal brengen. In het geval van een verhoging van de prijzen van de producent of een verlaging van de koers van de Tsjechische kroon ten opzichte van de euro mag de leverancier de prijs van de artikelen verhogen. De bijschrijving van de betreffende betaling op de rekening van de leverancier wordt beschouwd als de dag van betaling door de afnemer, van welke betaling dan ook.

Na elke levering van artikelen (compleet of gedeeltelijk) stelt de leverancier een factuur op die hij in elektronische vorm of per post aan de afnemer stuurt, of hij overhandigt deze factuur gezamenlijk met de levering van de artikelen. De leverancier kan verzoeken om de betaling van een proforma factuur, tot aan de hoogte van 100% van de prijs van de artikelen. De vervaltijd van de factuur van de leverancier bedraagt 30 dagen vanaf de dag van opstelling. Bij een proforma factuur wordt de vervaltijd steeds afzonderlijk bepaald. Voor het geval van verwijl inzake de betaling van de factuur mag de leverancier de afnemer vertragingsrente over het verschuldigde bedrag aanrekenen, wettelijk bepaalde nalatigheidsintrest. In het geval van vertraging van de afnemer met de betaling van de overeengekomen koopprijs is de leverancier bevoegd om van de afnemer de betaling van rente voor elke dag vertraging te aan te rekenen en dat ter hoogte van 0,05% van de prijs van de artikelen, waarvan de afnemer met de vergoeding te laat is. Behalve recht op vertragingsrente heeft de leverancier recht op vergoeding van de schade die hem in verband met de vertraging van de afnemer berokkend wordt, en dat in de volledige hoogte ervan, waarbij over de schade geen vertragingsrente berekend zal worden. Verwijl met de betaling van de koopprijs door de afnemer is een wezenlijke schending van het contract.

Als het verwijl met de betaling van de factuur langer dan 30 dagen duurt, is de leverancier bevoegd om de koopovereenkomst op te zeggen en om de teruggave van de artikelen te verzoeken. Hierdoor wordt zijn recht op schadevergoeding niet aangetast. De afnemer is niet bevoegd tot verrekening van door de afnemer beweerde, echter niet door de leverancier erkende aanspraken. De leverancier kan overleggen dat de afnemer een bankgarantie voorlegt.

Als de afnemer vertraging oploopt met de betaling van de bedragen uit meerdere contracten die met de leverancier gesloten zijn, dan heeft de leverancier het recht om schriftelijk om ogenblikkelijke betaling van de gehele resterende vordering van alle tot dan toe niet-betaalde verplichtingen te eisen, zoals die afgesloten zijn tussen de partijen. Als de afnemer de aldus opeisbaar gemaakte schuld niet binnen een aanvullende, door de leverancier verstrekte termijn van tien dagen na de dag, waarop de schuld opeisbaar is gemaakt, betaalt, dan is de leverancier bevoegd om alle deelcontracten zonder meer op te zeggen. Het recht van de leverancier op vertragingsrente, noch op vergoeding van de schade, met name vergoeding van de schade die verbonden is met de invordering van de schulden, wordt hierdoor niet aangetast.

De afnemer verplicht zich ertoe zonder overbodig uitstel om bij de leverancier van zijn insolventie kennis te geven ofwel van de klaarblijkelijke dreiging van het ontstaan daarvan, ofwel van elk ander feit dat van invloed kan zijn of zou kunnen zijn op de tijdige en behoorlijke nakoming van het koopcontract en de afdracht van de belasting over de toegevoegde waarde (verder: “ BTW”). De leverancier is in het geval van verdenking van een kennisgeving van de insolventie van de afnemer of de klaarblijkelijke dreiging van of verdenking op het niet-afdragen van de BTW of de ontduiking daarvan of op verkrijging van fiscale voordelen bevoegd om de BTW over het werkelijke belastbare bedrag rechtstreeks aan het belastingkantoor af te dragen. In dergelijk geval informeert de leverancier de afnemer zonder overbodig uitstel over dit feit. Met de betaling van de BTW, door storting op de rekening van het belastingkantoor, wordt de vordering van de leverancier op de afnemer ter hoogte van het betaalde bedrag aan BTW zonder rekening te houden met andere bepalingen van het koopcontract als voldaan beschouwd. Tevens informeert de leverancier onmiddellijk schriftelijk de afnemer erover of de aldus verrichte betaling door diens inspecteur der belastingen geregistreerd werd.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het gevaar van schade aan de artikelen gaat over op de afnemer op het ogenblik van acceptatie van de artikelen op de plaats van bestemming. Het aannemen van het artikel door de afnemer wordt bevestigd op basis van een leveringsbevestiging, waarvan de kopie door de vervoerder aan de afnemer wordt verstrekt, en wel gelijk met de te accepteren artikelen. De artikelen blijven eigendom van de leverancier tot het tijdstip van volledige betaling van de levering van de artikelen, inclusief alle hiermee samenhangende kosten (BTW, kosten van vervoer en verpakking e.d.). De afnemer verplicht zich ertoe om de artikelen met passende zorg te behandelen en hij verplicht zich er met name toe om op eigen kosten voor voldoende verzekering te zorgen. Het noodzakelijke onderhoud en de nodige controle dient de afnemer tijdig op eigen kosten te verrichten.

Als de afnemer in strijd met het contract handelt, met name als hij vertraging heeft met de betaling ervan, dan is de leverancier bevoegd om na verstrijken van een redelijke termijn de artikelen weer af te nemen. Afneming van de artikelen betekent niet dat het contract wordt opgezegd. De leverancier is bevoegd om de afgenomen artikelen te gelde te maken en om de opbrengst van een dergelijke verkoop, na aftrek van redelijke kosten van de verkoop, te verrekenen met de vorderingen op de afnemer.

De afnemer is bevoegd om de artikelen in het kader van zijn zakelijke activiteiten door te verkopen. Overeenkomstig hiermee draagt de afnemer aan de leverancier alle vordering op grond van de doorverkoop over, evenals de verwerking, verbonden met of om andere wettelijke redenen in samenhang met het voorwerp van verkoop ter hoogte van de totale koopprijs die overeengekomen is en tot dan toe niet betaald werd. De afnemer is in een dergelijk geval verplicht om onmiddellijk aan de leverancier een schriftelijke identificatie te overleggen van al zijn vorderingen die samenhangen met de levering van de artikelen op zijn schuldenaars en de hoogte van deze vorderingen, inclusief alle gegevens die nodig zijn voor de invordering ervan, en om alle benodigde bewijsstukken af te geven en om zijn schuldenaars (derden) te informeren over de overdracht van de vorderingen en tevens over het recht van de leverancier om deze te incasseren.

Als de tot op dan onbetaalde artikelen in beslag genomen worden of als er met betrekking tot die artikelen een recht van een derde persoon op toegepast wordt, dan is de afnemer verplicht om de leverancier hierover schriftelijk te informeren. In het omgekeerde geval is de afnemer aansprakelijk voor de ontstane schade. Als de artikelen met het voorbehouden eigendom verwerkt worden, verbonden worden met of gemengd worden met andere voorwerpen die niet aan de leverancier behoren, dan wordt de leverancier mede-eigenaar van de ontstane zaak in de verhouding van de totale koopprijs van de artikelen tot de totale koopprijs van de bewerkte of verwerkte artikelen.

8. KWALITEITSGARANTIE

De leverancier verstrekt de afnemer garantie op de kwaliteit van de artikelen met een duur van 2 jaar vanaf het tijdstip van overdracht van de verantwoordelijkheid voor de artikelen op de afnemer. In het geval van de dispersielijmen en de constructiechemie is dat 6 maanden, waarbij de concrete termijn steeds vermeld is in de technische documentatie bij het gegeven product. De termijn gaat in op de dag van levering van de artikelen volgens deze algemene handelsvoorwaarden. De verjaringstermijn voor alle aanspraken van de afnemer op de leverancier zal 12 maanden bedragen. De garantie heeft geen betrekking op gebreken die ontstaan door oneigenlijk of onvakkundig gebruik, foutieve montage door de afnemer of door derden, natuurlijke slijtage, verkeerd of slordig gebruik, evenmin als op de gevolgen van wijzigingen of onderhoud dat onprofessioneel en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier verricht werd(en) door de afnemer of door derden.

9. RECLAMATIE VAN DE ARTIKELEN

De aansprakelijkheid van de leverancier voor artikelen, waarop de kwaliteitsgarantie van toepassing is, ontstaat niet als deze gebreken veroorzaakt werden na overdracht van de aansprakelijkheid voor schade aan de artikelen door externe gebeurtenissen, en die niet veroorzaakt werden door de leverancier of door personen, met de hulp van wie de leverancier aan zijn verplichting kon voldoen. Verder geldt dat de afnemer verplicht is om onmiskenbare gebreken, die constateerbaar zijn bij aanneming van de artikelen, schriftelijk te reclameren bij de leverancier van de artikelen en wel binnen 3 werkdagen na de datum van levering van de artikelen (doorslaggevend is de dag van ontvangst van de schriftelijke reclamatie). In het omgekeerde geval verliest de afnemer het recht om de artikelen te reclameren en om rechten te laten gelden op grond van een gebrekkige levering. De artikelen worden als onberispelijk beschouwd, als de leverancier geen schriftelijke reclamatie ontvangt van onmiskenbare gebreken binnen de hierboven vermelde termijn. Gebreken die niet zichtbaar zijn en die niet konden worden geconstateerd bij de aanneming van de artikelen en waarop de garantie op de kwaliteit van de artikelen betrekking heeft, dienen door de afnemer bij de leverancier schriftelijk te worden gemeld , die uiterlijk op de laatste dag van de garantieperiode door de leverancier ontvangen dient te worden. De geleverde artikelen moeten altijd grondig en onmiddellijk na de aanneming ervan door de afnemer of door een derde persoon die door hem werd aangesteld geïnspecteerd worden. Een inspectie van de artikelen door de afnemer omvat tevens een gedeeltelijke verwijdering van de beschermende folie, met name ten behoeve van een eventueel verschil van de kleurtinten of van een concrete beschadiging.

Als de geleverde artikelen gebreken vertonen of de contractueel toegekende eigenschappen ontbreken, dan moet de leverancier naar eigen keuze aan de aanspraken voldoen op grond van de kwaliteitsgarantie, en dat door levering van vervangende of ontbrekende artikelen, door verhelping van gebreken aan de artikelen, door verstrekking van een korting op de prijs van de artikelen of door verhelping van de wettelijke gebreken aan de artikelen. De afnemer is verplicht om de leverancier in de kennisgeving van het gebrek een redelijke termijn te verstrekken voor het verhelpen van het gebrek, die niet korter dan 30 dagen mag zijn. Als hij deze niet verstrekt, is de leverancier verplicht om het gebrek te verhelpen binnen een termijn die redelijk is gezien het karakter van het gebrek, het zich voordoende gebrek en de mogelijkheden van de leverancier, echter niet korter dan 30 dagen. De contractpartners sluiten de toepassing van bep. § 2108 van het burgerlijk wetboek uit.

De leverancier is in het geval van een gerechtvaardigd toegepaste reclamatie bevoegd het contract op te zeggen in plaats van te voldoen aan de aanspraken van de afnemer die in de reclamatie worden gemaakt. De afnemer is niet bevoegd om tegelijkertijd met de aanspraken op grond van de aansprakelijkheid voor gebreken van de artikelen ook aanspraken op een schadevergoeding te eisen.

10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De hoogte van de schadevergoeding van de leverancier overschrijdt in geen geval de hoogte van de koopprijs die betaald is door de afnemer voor de artikelen die aantoonbaar gebrekkig waren en de geleden schade veroorzaakten; deze beperking geldt niet bij schade die opzettelijk door de leverancier is veroorzaakt. Als er sprake is van gebeurtenissen die niet op het moment van afsluiting van het koopcontract voorzien konden worden en die voor de leverancier een hindernis vormen bij het voldoen aan zijn contractuele verplichtingen, dan is de leverancier bevoegd om de termijn daarvoor de verschuiven in de tijd, waarin deze hindernis voortduurt. In alle gevallen van omstandigheden die de aansprakelijkheid uitsluiten of in het geval van een onverwachte wezenlijke wijziging in de omstandigheden aan de kant van de leverancier is de leverancier bevoegd om het contract op te zeggen, zonder dat de afnemer aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De afnemer doet hierbij afstand van een dergelijke eventuele aanspraak.

11. GEHEIMHOUDING

De contractpartners zijn verplicht om geheimhouding te bewaren omtrent alle informatie die betrekking heeft op het voorwerp van het contract als zodanig, die direct of indirect verkregen werd in samenhang met het sluiten van het contract en die de partners onderling in samenhang met het contract deelden. De contractpartners verplichten zich ertoe om geen van deze gegevens te misbruiken, noch om ze te verstrekken aan of toegankelijk te maken aan derden. Ze zijn verplicht om hun werknemers en personen die zij in samenhang met het sluiten van en voldoen aan deze overeenkomst belasten met afzonderlijke taken, te verplichten om deze gegevens geheim te houden, ten minste in de omvang, waarin de gegeven contractpartner ze geheim houdt. Bij het niet-naleven van deze verplichting door een contractuele partner kan de andere contractuele partner aanspraak maken op betaling van een contractuele boete ter hoogte van CZK 500.000,-. Deze bepaling geldt ook na beëindiging van dit contract.

12. VERZENDING

Bij de overhandiging (verzending van schrijvens), berichten en welk ander materiaal dan ook tussen de contractpartners vindt overhandiging plaats op het laatst bekend adres van de andere contractpartner, respectievelijk aan een datamailbox. In twijfelgevallen wordt aangenomen dat het om het laatste adres gaat dat officieel werd medegedeeld aan de andere contractuele partner en waar vandaan normaliter de correspondentie wordt afgenomen, resp. het adres dat in het contract vermeld staat. E-mailberichten worden als ontvangen beschouwd op het overeengekomen e mailadres, tenzij de afzender informatie ontvangt over feit dat het e-mailbericht niet door de andere partner ontvangen werd. Ten behoeve van het contract wordt als de dag van ontvangst beschouwd: a) uiterlijk de laatste werkdag nadat het schrijven/bericht verzonden werd op een van de manieren die hierboven vermeld is in dit lid naar het betreffende adres (e-mailadres) van de contractpartner, en dat ook in het geval dat de geadresseerde het schrijven niet in ontvangst genomen heeft; bij persoonlijke overhandiging worden deze gevolgen van kracht door dit schrijven te accepteren of te weigeren het schrijven te accepteren. De afnemer is verplicht om onmiddellijk de leverancier te informeren over eventuele wijziging in het adres of het e-mailadres dat bestemd is voor de ontvangst van een elektronisch bericht.

13. VERREKENING VAN EEN VORDERING

De leverancier is bevoegd om eenzijdig met de vorderingen van de afnemer op grond van het koopcontract of in samenhang daarmee al zijn ofwel door overdracht verworven, opeisbare of niet-opeisbare, verjaarde of niet-verjaarde, vorderingen op de afnemer te verrekenen en/of ze over te dragen aan een derde. De afnemer is niet verplicht om eenzijdig verrekening/overdracht van zijn vorderingen met vorderingen van de leverancier op grond van het koopcontract of in samenhang ermee te verrichten .

14. SLOTBEPALINGEN

Deze AHV worden geregeld door het Tsjechische recht en sluiten het akkoord van de VN over de internationale koop van artikelen uit, en gelden voor alle leveringen van de leverancier aan de afnemer (tenzij het koopcontract schriftelijk iets anders voorschrijft), en dat uiterlijk vanaf het tijdstip van acceptatie van de artikelen door de afnemer. Wijzigingen of aanvullingen op het contract of afspraken die afwijken van deze algemene handelsvoorwaarden moeten een schriftelijk gebeuren en bevestigd worden door de leverancier. Geen enkele handelsvoorwaarde van de afnemer wordt toegepast en de toepassing van diens handelsvoorwaarden op de zakelijke relatie van de beide partners is hiermee uitgesloten. De afnemer neemt ter kennisgeving aan dat het voor een behoorlijke afwikkeling van de bestelling noodzakelijk is om diens persoonsgegevens te verwerken – nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de afnemer verstrekt de leveranties tegelijkertijd met deze AHV. Mocht een bepaling van deze AHV om welke reden dan ook zijn geldigheid of effectiviteit verliezen, dan wordt daarmee de geldigheid en de effectiviteit van de overige hierboven vermelde voorwaarden niet aangetast. In plaats van de ongeldige of niet-effectieve bepalingen zal de relatie geregeld worden door een bepaling die inhoudelijk het meest de ongeldige of niet-effectieve bepalingen benadert.

Deze AHV worden geldig en worden van kracht op 1- 11- 2019. De leverancier is bevoegd om deze AHV eenzijdig te wijzigen of op te zeggen; in dergelijk geval worden de wettelijke verhoudingen geregeld door de gewijzigde AHV na de datum, waarop de gewijzigde AHV van kracht geworden zijn.